روانشناسی اسم امیراَشکان ( نام امیراَشکان چه رنگیه؟ )

امیر اشکان

روانشناسی اسم امیراَشکان ( نام امیراَشکان چه رنگیه؟ )

امیر اشکان

معنی:اشكان منسوب به بنیان گذار پادشاهی پارت ها و نام سومین نیای پاكو است .
اشكان، به معنی پهلوان و قهرمان و سردار بلندبالا ،شكاننده ،نفوذ كننده و همچنین جایگاه راستی درستی، پاكی و پارسایی نیز آمده است

ریشه: عربی و ایرانی

رنگ اسم: بنفش

خصوصیات رنگ:
برای آنها زندگی با جنبه های مختلف بسیار مهم است. جنبه های پویایی ذاتی آگاهی، شهود، احتیاط، عشق بلاشرط و شفقت آبی با تحرک جسمانی، قدرت، شور و شوق و توان قرمز، با هم درآمیخته می شوند. غالباً بنفش ها بدن فیزیکی قوی و پرانرژی دارند. آنها نیاز به رهایش قدرت جسمانی شان از طریق ورزش یا دیگر تمرین ها دارند. چون آنها ذهن قدرتمندی نیز دارند، ریلکسیشن فعال معمولاً راه مناسبی برای آزاد سازی انرژی در تمامی سطوح است. بنفش ها تشعشعاتی تأثیر گذار و گیرا دارند. آنها دارای عمق عاطفی هستند و دیگران را شیفته ی خود می سازند. آنها خوب می دانند که چگونه رؤیاها را به واقعیت تبدیل کنند. ذهن آنها مکانی جادویی است. جایی که آرزوها حقیقی می شوند. جایی که اتحادی عرفانی بین خالق و مخلوق وجود دارد.

روانشناسی اسم امیراَشکان ( نام امیراَشکان چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا