روانشناسی اسم امیراسماعیل ( نام امیراسماعیل چه رنگیه؟ )

امیر ابراهیم

روانشناسی اسم امیراسماعیل ( نام امیراسماعیل چه رنگیه؟ )

امیر ابراهیم

معنی : امیر یعنی پادشاه سالار و ابراهیم اصل آن آبراهام است . معنی آن پدر مهربان است . آب یعنی پدر و راهام یعنی مهربان. اگر این نام را به عربی برگردانیم أب رحیم می شود . گفته می شود این نام را حضرت ابراهیم در صد سالگی از طرف فرزندان و نوادگانش گرفت .

ریشه : عربی

رنگ اسم : سبز پسته ای

خصوصیات رنگ:

رنگ جنگل و سکوت است .شهرت، فراوانی، مکنت، سعادت، کیفیت است نشانه شادابی و تازگی است رنگ زندگی ، رنگ خوبی ، نشاندهنده خوبی است هر چه آبی تر باشد درونی تر است و احساسات قوی تری دارد
نماد تقدس ،پاکی و معصومیت است. کنار آمدن و زندگی با دوستداران این رنگ آسان و رؤیائی است .

روانشناسی اسم امیراسماعیل ( نام امیراسماعیل چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا