روانشناسی اسم المیرا +( رنگ نام المیرا)

المیرا

روانشناسی اسم المیرا +( رنگ نام المیرا)

المیرا

معنی : فدایی ایل / کسی که در راه قوم و طایفه اش

رنگ اسم: زرد

خصوصیات رنگ:

زرد آفتابی شاد جلب توجه می کند. با وجود اینکه یک رنگ خوش بینانه به حساب می آید، مردم در اتاقهای زردرنگ بیشتر عصبانی می شوند و کودکان بیشتر گریه میکنند. رنگی که کمتر از سایر رنگها چشم را جذب می کند زرد است که اگر زیاد مورد استفاده قرار گیرد م یتواند مقهور کننده باشد، رنگ زرد تمرکز را افزایش می دهد، بنابراین برای دفترچه های حقوقی مورد استفاده قرار م یگیرد.همچنین متابولیسم ( سوخت و ساز) راتسریع می کند. همیشه حرفی برای گفتن دارید و عاشق صحبت کردن با دوستان خود هستید و همیشه با آنها در تماسید هر کجا که باشید بسیار اجتماعی و شوخید و مردم به سمت شما جذب می شوند …

روانشناسی اسم المیرا +( رنگ نام المیرا)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا