معنی اسم فال به روش ابجدی برای ازدواج یا کارهای مهم

طالع یا فال بینی ابجدی

سسسسسسسسسسسسسسسس

( فال بینی جهت ازدواج یا شراکت )

یکی از انواع روشهای طالع یا فال بینی ، روشی است که به طریق محاسبۀ ابجدی صورت می گیرد . برای این منظور ابتدا بایستی شخص ، نام خود و مادرش را به حروف جداگانه بنویسد ، سپس اعداد ابجدی آن حروف را زیر آنها نوشته و اعداد این حروف را جمع نمایید . آنگاه حاصل جمع را دوازده تا دوازده تا کم کرده و عدد باقی مانده را ( که عدد ماه تولد او محسوب می شود ) به قسمت بروج دوازده گانه ( اگر مرد باشد ، در قسمت مردان و اگر زن باشد ، در قسمت زنان ) برده آن طالع را که طالع اوست ، بخوانید .

اکنون نام و نام مادر کسی را که مایل هستید با او ازدواج یا شراکت کنید ، به دستور فوق نوشته ، اعداد آن را محاسبه کرده و دوازده تا دوازده تا کم کنید و عدد باقی مانده را به بروج دوازده گانه برده و طالع او را بخوانید .

حال پس از مطالعۀ طالع خود و طالع فرد مورد نظر ، می توانید طالع مشترک خود و شخص مورد نظر را مطالعه نموده ، نیک و بد آن را دریابید .

به طور مثال : اگر عدد باقی مانده از اعداد نام و نام مادر شماره ۳ باشد ، طالع سومین ماه از سال یعنی خرداد ماه را مطالعه نمایید . اگر عدد باقی مانده از نام و نام مادر شخص مورد نظر شما ۸ باشد ، طالع ماه هشتم از سال یعنی آبان ماه را مطالعه کنید . آنگاه طالع مشترک متولدین خرداد و آبان ماه را مطالعه نمایید .

حروف و اعداد ابجدی که بایستی در این عمل مورد استفاده قرار بگیرد ، به شرح ذیل است :

ا

۱

ب

۲

ج

۳

د

۴

هـ

۵

و

۶

ز

۷

ح

۸

ط

۹

ی

۱

ک

۲

ل

۳

م

۴

ن

۵

س

۶

ع

۷

ف

۸

ص

۹

ق

۱

ر

۲

ش

۳

ت

۴

ث

۵

خ

۶

ذ

۷

ض

۸

ظ

۹

غ

۱

 

.

 

تذکر مهم : در حروف ابجد ، چهار حرف فارسی ( پ – چ – ژ – گ ) وجود ندارد . لذا جهت این حروف از اعداد حروف ابجدی« ۲ ب برای حرف پ» و« ۳ ج برای چ» و« ۷ ز برای حرف ژ» و« ۲ ک برای حرف گ» استفاده نمایید .

 

یک مثال برای شما : فرض کنیم نام شما ( علی ) و نام مادرتان فاطمه است . حروف این دو نام را به ترتیب زیر در کنار آن می نویسیم .

(۷ع + ۳ل + ۱ی + ۸ف + ۱ا + ۹ط + ۴م + ۵ هـ ) جمع اعداد = ۳۸ می شود . دوازده تا دوازده تا کسر کردیم ۲ باقی ماند . این عدد ماه تولد شما ، یعنی اردیبهشت ماه است. شما بایستی طالع متولدین اردیبهشت را مطالعه نمایید.

حال فرض می کنیم اسم شخصی که مایلید با او ازدواج یا شراکت کنید ، ( طاهره ) و نام مادرش شهین است . حروف و اعداد این دو نام را به ترتیب ذیل نوشته و جمع می کنیم.

( ۹ط + ۱ا + ۵هـ + ۲ر + ۵هـ + ۳ش + ۵هـ + ۱ی + ۵ن ) جمع اعداد حروف ۳۶ می شود . دوازده تا دوازده تا کم کردیم ۱۲ باقی ماند . این عدد ماه تولد شخص مورد نظر شماست . یعنی ماه اسفند . طالع مربوط به این ماه را مطالعه نمایید .

حال پس از مطالعۀ طالع ماه خود ( اردیبهشت ) و ماه تولد شخص مورد نظر ( ماه اسفند ) طالع مشترک متولدین اردیبهشت با متولدین اسفند را مطالعه کرده ، نیک و بد آن را دریابید

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا