ده نصیحت مهم از حکیم بزرگ ایرانی برای انتخاب نامی نکو برای فرزندان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران) برای انتخاب نام خوب ، پندهایی در کتاب سرخ به پدران و مادران داده اند که آنها را تقدیم می کنم :

great_orod

 

 

۱- برای گزینش نام خوب ، پیوسته با همسر خویش رایزنی کنید و خودسرانه کاری نکنید.

۲- برای گزینش نام فرزند، شتاب نکنید، آرام باشید و با پژوهش زیباترین نام را برگزینید.

۳- نامی را بر فرزند خویش بگذارید که او در دل ، تا پایان زندگی شما را نفرین نکند.

۴- نام خوب برای فرزند را با آگاهی و پژوهش انتخاب کنید ، نه در خواب و رویا .

۵- بیچاره فرزندانی که مادر و پدرشان، بدون هیچ پژوهشی ، نام آنها را از روی هنرپیشگان و ورزشکاران زمان خود را برگزیده اند.

۶- نام فرزند، بینش و اندیشه ما را نشان می دهد، پس برای گزینش نام خوب بسیار بکاویم.

۷- کسانی که نام های : چنگیز ، اسکندر ، تیمور و همانند اینها را بر فرزندان خویش می گذارند ، به میهن خویش پشت کرده اند چرا که اینها به ایران یورش آورده و خون ایرانیان را بر زمین ریخته اند ، حتی برخی از نام ها در شاهنامه وجود دارد که بهتر است بر فرزندان خویش نگذاریم ، نام هایی همانند : گشتاسب، اسفندیار و بهمن که بدترین پادشاهان درون شاهنامه هستند و بانی مرگ رستم پهلوان و نابودی خاندان او شدند .

۸- کوشش کنیم نامی بر فرزند خویش بگذاریم که مردانه و زنانه بودن آن روشن باشد، کاری نکنیم که فرزندمان در آینده از گزینش امروز ما ، همه جا شرمنده باشد.

۹- هم آوایی و هم آهنگی بین نام فرزندان خوب است، اما این بهانه ای برای گزینش یک نام بد، برای فرزند تازه ما نیست.

۱۰- از گردش زمانه آموختم ، که نباید نام مردگان خویش را بر زندگان بگذاریم.

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • […] […]