جدیدترین وزیباترین اسمهای پسر ازحرف ه سری سوم

هابیل

نام پسرانه با ریشه عبری

معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع)
این اسم پسرانه ایرانی تا کنون ۱۰۱۲ بار مشاهده شده است

هامون

نام پسرانه با ریشه فارسی

زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در سیستان
تلفظ صحیح این اسم: ” Hāmoon ”
این اسم پسرانه ایرانی تا کنون ۲۴۸۱ بار مشاهده شده است

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا