جدیدترین وزیباترین اسمهای دختر ازحرف ه سری اول

هاجر

نام دخترانه با ریشه عبری

معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر اسماعیل و همسر ابراهیم(ع)
تلفظ صحیح این اسم: ” Hājar ”
این اسم دخترانه ایرانی تا کنون ۱۶۵۲ بار مشاهده شده است

هانیه

نام دخترانه با ریشه عربی

مؤنث هانی- مادر مهربان و دلسوز
تلفظ صحیح این اسم: ” Haniye ”
این اسم دخترانه ایرانی تا کنون ۶۵۴۰ بار مشاهده شده است

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا