انتخاب اسم پسر از حرف پ نام پسرانه با پ اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری پ-۴

لیست کامل نام های پسرانه از حرف پ ، راهنمای انتخاب اسم پسر با پ  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف پ ، نام پسرانه کردی پ ، اسامی پسرانه عربی پ اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف پ سری ۴ لیست کامل نام های ایرانی از حرف پ سری ۴ را در زیر مشاهده کنید:

 • پیام : پیام: الهام، وحی 
 • پیداگشسب : پیداگشسب: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین 
 • پیران : پیران: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه سپهدار افراسیاب تورانی و یکی از شخصیتهای محبوب در داستان سیاوش <
 • پیرداد : پیرداد: داده پیر یا بچه ای که در پیری داده شده 
 • پیروز : پیروز: فاتح، فرخنده ، خوشحال، شاد ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان ساسانیان ا
 • پیروزان : پیروزان: نام یکی از سرداران یزگرد پادشاه ساسانی 
 • پیروزه : پیروزه: در اوستا لقب هوشنگ پسر سیامک پادشاه داستانی ایران ، عنوان هر یک از پادشاهان سلسله داستانی <
 • پیکان : پیکان: نوک فلزی و تیزسر تیر یا نیزه 
 • پیلسم : پیلسم: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیران فرزند ویسه در زمان افراسیاب 
 • پیمان : پیمان: عهد، قرار 
 • پادرا : پادرا: نگهبان آتش – مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را به معنی نور و روشنایی 
 • پایا : پایا: پایدار 
 • پورشسب : پورشسب: نام پدر زردشت 
 • پایار : پایار: پایدار ، مقاوم 
 • پارسیا : پارسیا: منسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی 
 • پاکان : پاکان: منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب 
 • پارسوا : پارسوا: خطه ، مرز ، کنار ، نام منطقه ای در غرب سرزمین مادها 
 • پرهان : پرهان: لقب حضرت ابراهیم و نامی در  پارسی باستان 
 • تابا : تابا: تابنده، تابان 
 • تابال : تابال: نام فرمانداری ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا