انتخاب اسم پسر از حرف پ نام پسرانه با پ اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری پ-۳

لیست کامل نام های پسرانه از حرف پ ، راهنمای انتخاب اسم پسر با پ  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف پ ، نام پسرانه کردی پ ، اسامی پسرانه عربی پ اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف پ سری ۳ لیست کامل نام های ایرانی از حرف پ سری ۳ را در زیر مشاهده کنید:

 • پشتیسار : پشتیسار: یاور(نگارش کردی 
 • پشن : پشن: پشنگ 
 • پشنگ : پشنگ: نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام برادرزاده فریدون پادشاه پیشدادی و نیز پدر افراسیاب 
 • پشوتن : پشوتن: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ و کتایون و بردار اسفندیار 
 • پشین : پشین: ز شخصیتهای شاهنامه، نام سومین پسر کیقباد (کی پشین) پادشاه کیانی 
 • پلاش : پلاش: بلاش 
 • پلاشان : پلاشان: بلاشان،از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی اطلاعات بی
 • پنجعلی : پنجعلی: پنج(فارسی) + علی(عربی) مرکب از پنج(  پنجه)+ علی ( بلند مرتبه) 
 • پندار : پندار: فکر، اندیشه، وهم، گمان، ریشه پنداشتن 
 • پوئین، پویین : پوئین، پویین:   
 • پوربه : پوربه: پسر بهتر 
 • پورک : پورک: پسر عزیز 
 • پورنگ : پورنگ:   
 • پوریا : پوریا: نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی، نام اصلی وی محمود خوارزمی و متخلص به قتالی بوده است 
 • پوریار : پوریار: مرکب از پور(پسر) + یار(یاور، دوست) 
 • پولا : پولا: فولاد 
 • پولاد : پولاد: نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد
 • پولادوند : پولادوند: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد پادشاه کیانی
 • پویا : پویا: آن که دارای حرکت و پیشروی است 
 • پویان : پویان: پویا، پوینده 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا