انتخاب اسم پسر از حرف و نام پسرانه با و اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری و-۷

لیست کامل نام های پسرانه از حرف و ، راهنمای انتخاب اسم پسر با و  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف و ، نام پسرانه کردی و ، اسامی پسرانه عربی و اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف و سری ۷ لیست کامل نام های ایرانی از حرف و سری ۷ را در زیر مشاهده کنید:

 • ولام : ولام: ، پیام ، پاسخ(نگارش کردی 
 • ولی : ولی: پدر، مادر یا کفیل، دوست و یار نیکان، بالاترین مقام در دین اسلام پس از پیامبر(ص)، لقب علی(ع)، از نامهای خداوند اطلاعات
 • ولی الله : ولی الله: دوست خداوند، لقب علی(ع) 
 • ولیداد : ولیداد: ولی(عربی) + داد(فارسی) داده ولی 
 • وندا : وندا: هزوارش است به معنی خورشید 
 • ونداد : ونداد: خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن 
 • وه پناه : وه پناه: نام یکی از دادوران مشهور ساسانی 
 • وه وران : وه وران: بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست 
 • وهاب : وهاب: بسیار بخشنده،  از نامهای خداوند 
 • وهامان : وهامان: نام پدر سلمان فارسی 
 • وهب : وهب: بخشش، عطا،نام پدر آمنه مادر پیامبر(ص) 
 • وهبرز : وهبرز: نام یکی از دادوران ساسانی 
 • وهرام : وهرام: بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فر
 • وهرام شاپور : وهرام شاپور: نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی 
 • وهرام گشسب : وهرام گشسب: نام پدر بهرام چوبین 
 • وهزاد : وهزاد: بهزاد، مرکب از وه ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام اسب ‏سیاوش،زاده خوب و نیکو 
 • وهسود : وهسود: بهسود، از نامهای زمان ساسانیان 
 • وهشاپور : وهشاپور: نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی 
 • وهمن : وهمن: بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ،  نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن 
 • وهمنش : وهمنش: بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا