انتخاب اسم پسر از حرف و نام پسرانه با و اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری و-۶

لیست کامل نام های پسرانه از حرف و ، راهنمای انتخاب اسم پسر با و  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف و ، نام پسرانه کردی و ، اسامی پسرانه عربی و اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف و سری ۶ لیست کامل نام های ایرانی از حرف و سری ۶ را در زیر مشاهده کنید:

 • ولا : ولا: دوستی، محبت 
 • ولام : ولام: ، پیام ، پاسخ(نگارش کردی 
 • ولی : ولی: پدر، مادر یا کفیل، دوست و یار نیکان، بالاترین مقام در دین اسلام پس از پیامبر(ص)، لقب علی(ع)، از نامهای خداوند اطلاعات
 • ولی الله : ولی الله: دوست خداوند، لقب علی(ع) 
 • ولیداد : ولیداد: ولی(عربی) + داد(فارسی) داده ولی 
 • وندا : وندا: هزوارش است به معنی خورشید 
 • ونداد : ونداد: خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن 
 • وه پناه : وه پناه: نام یکی از دادوران مشهور ساسانی 
 • وه وران : وه وران: بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست 
 • وهاب : وهاب: بسیار بخشنده،  از نامهای خداوند 
 • وهامان : وهامان: نام پدر سلمان فارسی 
 • وهب : وهب: بخشش، عطا،نام پدر آمنه مادر پیامبر(ص) 
 • وهبرز : وهبرز: نام یکی از دادوران ساسانی 
 • وهرام : وهرام: بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فر
 • وهرام شاپور : وهرام شاپور: نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی 
 • وهرام گشسب : وهرام گشسب: نام پدر بهرام چوبین 
 • وهزاد : وهزاد: بهزاد، مرکب از وه ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام اسب ‏سیاوش،زاده خوب و نیکو 
 • وهسود : وهسود: بهسود، از نامهای زمان ساسانیان 
 • وهشاپور : وهشاپور: نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی 
 • وهمن : وهمن: بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ،  نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا