انتخاب اسم پسر از حرف ف نام پسرانه با ف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ف-۳

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ف ، نام پسرانه کردی ف ، اسامی پسرانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۳ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۳ را در زیر مشاهده کنید:

 • فرادخت : فرادخت: مرکب از فرا(  بالاتر) + دخت(  بخشنده) 
 • فراراد : فراراد: مرکب از فرا(  بالاتر) + راد(  بخشنده) 
 • فراز : فراز: جای بلند، بلندی، بخش بالایی چیزی 
 • فرازان : فرازان: مرکب از فراز(  جای بلند) + ان(  پسوند نسبت) 
 • فرازمان : فرازمان: حکم و فرمان 
 • فراست : فراست: زیرکی، هوشیاری، درک و فهم 
 • فراسیاک : فراسیاک: افراسیاب 
 • فرام : فرام: معرب از عبری، تندرو 
 • فرامرز : فرامرز: مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پسر زال 
 • فراوک : فراوک: اوستایی نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوستا 
 • فراهل : فراهل: نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی 
 • فراهیم : فراهیم: نام جد زرتشت 
 • فراهین : فراهین: فرایین 
 • فراییم : فراییم: معرب از عبری نام پسر یوسف (ع) 
 • فرایین : فرایین: از شخصیتهای شاهنامه، از بزرگان و مشاوران دربار قباد پادشاه ساسانی، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی اطلاعات
 • فربد : فربد: دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند 
 • فربود : فربود: راست و درست 
 • فرتاش : فرتاش: وجودی که در برابر عدم است 
 • فرتوس : فرتوس: نام یکی از سرداران سپاه افراسیاب 
 • فرج : فرج: گشایش در کار 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا