انتخاب اسم پسر از حرف ف نام پسرانه با ف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ف-۹

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ف ، نام پسرانه کردی ف ، اسامی پسرانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۹ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۹ را در زیر مشاهده کنید:

 • فری توس : فری توس: از نامهای باستانی 
 • فریاد : فریاد: یاری خواستن با صدای بلند، بانگ، رسا، آواز بلند 
 • فریان : فریان: از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای اندلس در زمان مقدونی 
 • فریبرز : فریبرز: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکاووس پادشاه کیانی 
 • فریتون : فریتون: فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش اطلا
 • فرید : فرید: یکتا، یگانه، بی نظیر 
 • فریدالدین : فریدالدین: آن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نامدار ایرانی قرن ششم و هفتم، عطار نیشاپوری اطلاعات 
 • فریدالزمان : فریدالزمان: آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است 
 • فریدون : فریدون: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش اطلاعات بیش
 • فریشاد : فریشاد: مرکب از فری( با شکوه) + شاد(خوشحال) 
 • فریمان : فریمان: نام بخشی از استان خراسان 
 • فریمن : فریمن: زیبا اندیش، خوش فکر 
 • فریمند : فریمند: صاحب زیبایی و شکوه 
 • فرینام : فرینام: دارای نام با شکوه و زیبا 
 • فرینوش : فرینوش: فری(  شکوهمند) + نوش(  عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن(  نوشیدن) 
 • فریین : فریین: بیننده شکوه و جلال 
 • فصیح : فصیح: دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام 
 • فصیح الدین : فصیح الدین: دارای روشنی و فصاحت در دین 
 • فصیح الزمان : فصیح الزمان: آن که در زمان خود در فصاحت از همه بالاتر است 
 • فصیح الملک : فصیح الملک: آن که در کشور خود در فصاحت از همه بالاتر است 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا