انتخاب اسم پسر از حرف ش نام پسرانه با ش اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ش-۱

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ش ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ش  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ش ، نام پسرانه کردی ش ، اسامی پسرانه عربی ش اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ش سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ش سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

  • شادتگین : شادتگین: شاد(فارسی) + تگین(ترکی)  پهلوان شاد، از امیران دربار خوارزمشاه 
  • شادکان : شادکان: کامیاب، کامروا، خوشحال، شادمان، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی بنا به روایتی 
  • شادلی : شادلی: نام چندتن از بزرگان عرب 
  • شادمان : شادمان: خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی 
  • شادمهر : شادمهر: مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شهر یا مکانی در نیشابور 
  • شادیار : شادیار: شاد و خوشحال 
  • شار : شار: عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (ناحیه ای در عربستان کنونی) 
  • شارایل : شارایل: خدای پادشاه 
  • شارو : شارو: بازمانده یا پنهان 
  • شاروسین : شاروسین: پادشاه مقدس 
  • شارونا : شارونا: سرزمین پربار و حاصلخیز 
  • شارویه : شارویه: شیرویه 
  • شاعی : شاعی: شیعی 
  • شاکل : شاکل: شبیه و مانند 
  • شامل : شامل: حاوی، دارنده ، کامل ، فراگیرنده ، نام یکی از رهبران مذهبی و سران عشایر قفقاز 
  • شاندیز : شاندیز: نام روستایی در نزدیکی مشهد 
  • شانلی : شانلی: شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسین 
  • شاور : شاور: شاپور، شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری گرانمایه و بارسالار فریدون پادشاه پیشدادی، همچنین نام چندتن از پادشاهان و پهلوانان ایرانی در شاه
  • شاوران : شاوران: از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر زنگه پهلوان ایرانی در دوره کیکاووس پادشاه کیانی 
  • شاوگ : شاوگ: نام پادشاه کوشان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا