انتخاب اسم پسر از حرف ز نام پسرانه با ز اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ز-۱

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ز ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ز  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ز ، نام پسرانه کردی ز ، اسامی پسرانه عربی ز اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ز سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ز سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • زانوس : زانوس: نام یکی از دو شعبه بزرگ رود چالوس 
 • زانیار : زانیار: دانا، دانشمند 
 • زاور : زاور: جرئت 
 • زاوش : زاوش: نام ستاره مشتری 
 • زاهر : زاهر: عربی درخشان، تابان 
 • زراتشت : زراتشت: زرتشت،  دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی 
 • زراسپ : زراسپ: از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی 
 • زراوه : زراوه: نام پهلوانی ایرانی 
 • زرتشت : زرتشت: دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی 
 • زرحیا : زرحیا: آن که خداوند باعث وجود او شد 
 • زرداده : زرداده: نام پهلوانی ایرانی و عموزاده گرشاسپ پهلوان نامدار 
 • زرداشت : زرداشت: زرتشت،  دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی 
 • زردشت : زردشت: زرتشت،  دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی 
 • زردهشت : زردهشت: زرتشت،  دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی 
 • زرمهر : زرمهر: مرکب از زر(  طلا) + مهر(  خورشید)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سوفر، از پهلوانان ایرانی در زمان قباد پادشاه ساسانی زروان: نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پرده بردار دربار انوشیروان پادشاه ساسانی اطلاعات بی
 • زروانداد : زروانداد: مرکب از زروان (  نام ایزدی) + داد (  داده)، نام یکی از پسران مهرنرسی، وزیر بهرام گور پادشاه ساسانی، که به مقام هیربدان رسید زروانمهر: مرکب از زروان (  نام ایزدی) + مهر(  خورشید) 
 • زریر : زریر: از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی و برادر گشتاسپ و از مبلمان بزرگ آیین زرتشتی 
 • زرین کلاه : زرین کلاه: زرین تاج 
 • زریون : زریون: زرگون ، به رنگ زر، طلایی ، سبز و خرم 
 • زعیم : زعیم: پیشوا، رهبر 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا