انتخاب اسم دختر از حرف م نام دخترانه با م اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری م-۲۲

لیست کامل نام های دخترانه از حرف م ، راهنمای انتخاب اسم دختر با م  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف م ، نام دخترانه کردی م ، اسامی دخترانه عربی م اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف م سری ۲۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف م سری ۲۲ را در زیر مشاهده کنید:

 • مهلقا : مهلقا: مه لقا، مه(فارسی) + لقا(عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد 
 • منال : منال: رسیدن ، دست یافتن ، دارایی ، همچنین یکی از توابع شهرستان قیر و کارزین فارس 
 • ماتینا : ماتینا: گل سرخ در گویش مازندرانی 
 • مهرا : مهرا: منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید یا از تبار خورشید است 
 • مهدا : مهدا: اول شب ، قسمتی از شب 
 • مهر : مهر: محبت و دوستی ، خورشید ، هفتمین ماه از سال شمسی ، نام روز شانزدهم از هر ماه در تقویم ایران باستان ، فرشته نور و عهد و پیمان در آیین زردشتی ماهکان: منسوب به ماه کوچک ، دختری کوچک و زیبا ، این اسم در مناطق بلوچ نشین رایج است 
 • میلانا : میلانا: مونث میلان ،  خواهش ، میل ، آرزو 
 • مشیما : مشیما: به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا با خالی در چهره 
 • مهنیا : مهنیا: آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل بزرگان ، بزرگ زاده ، مرکب از مه به معنای بزرگ بعلاوه نیا به معنای اجداد و نیاکان مکیه: اهل مکه ، مربوط یا متعلق به مکه 
 • مانترا : مانترا: به سکون نون و فتح ت ، کلام مقدس ، سخن ایزدی ، گفتار ورجاوند اهورایی 
 • مهدیسا : مهدیسا: منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه 
 • مهدیسه : مهدیسه: منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه 
 • محنا : محنا: به ضم میم و فتح ح و تشدید نون ، به حنا خضاب کرده 
 • مةترا : مةترا: باران 
 • میلا : میلا: یکی از انواع مرغابی ، لک لک 
 • مهنور : مهنور: نور ماه ، دختر زیبا ، بانوی خوش چهره 
 • مهرانا : مهرانا: منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای هفتگانه عصر ساسانی که مقرشان در پارس بوده است ، نام پدر اروند سردار ایرانی در عهد انوشیروان ، نام شهری در غرب
 • مهبان : مهبان: نگهبان ماه ، مجازا زیبا و مهتاب رو 
 • مهریماه : مهریماه: مرکب از مهر (خورشید) و ماه، ماه و خورشید، نام دختر سلطان سلیمان عثمانی و خرم سلطان، در ترکیه این نام را خورشید درون ماه نیز معنی می کنند اسامی دخترانه از م, نامهای دخترانه با م, اسم دختر از م, نام دختر با م
 • لؤلؤ : لؤلؤ: مروارید 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا