انتخاب اسم دختر از حرف ف نام دخترانه با ف اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری ف-۳

لیست کامل نام های دخترانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم دختر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف ف ، نام دخترانه کردی ف ، اسامی دخترانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۳ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۳ را در زیر مشاهده کنید:

 • فخرالسادات : فخرالسادات: سبب سربلندی سیدها 
 • فخرالملوک : فخرالملوک: مایه سربلندی و افتخار پادشاهان 
 • فخرالنسا : فخرالنسا: سبب سربلندی زنان 
 • فخرایران : فخرایران: فخر(عربی) + ایران(فارسی) مایه سربلندی ایران 
 • فخرجهان : فخرجهان: فخر(عربی) + جهان(فارسی) ، سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
 • فخرگل : فخرگل: فخر(عربی) + گل(فارسی) مایه نازش گل 
 • فخری : فخری: فخر(عربی) + ی(فارسی) منسوب به فخر ، منسوب به افتخار 
 • فخیمه : فخیمه: مؤنث فخیم 
 • فرآذر : فرآذر: شکوه آتش 
 • فراچهر : فراچهر: مرکب از فرا(  بالاتر) + چهر(  صورت) 
 • فرارنگ : فرارنگ: فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین 
 • فراز : فراز: جای بلند، بلندی، بخش بالایی چیزی 
 • فرازنده : فرازنده: بالابرنده و افرازنده 
 • فرانه : فرانه: فرانک 
 • فراهت : فراهت: شأن، شوکت، شکوهمندی و زیبایی 
 • فربو : فربو: مرکب از فر(  شکوه) + بو 
 • فرپرک : فرپرک: شب پره که آن را مرغ عیسی نیز می گویند 
 • فرتوک : فرتوک: پرستو 
 • فرجهان : فرجهان: شکوه دنیا 
 • فرح : فرح: شادمانی، سرور 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا