اسم دختر +اسم دختر از حرف ص

نام دختر فارسی که با ص شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
۱ صاباح گل  مرکب از صاباح (ترکی به معنای: صبح) + گل (فارسی)، گل صبح
۲ صدپر   گل سرخ نام اصیل فارسی
۳ صنوبر   معرب از فارسی، نام درختی همیشه سبز
۴ صوفیا   نوایی در موسیقی است.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا