اسم دختر از حرف ش سری ۲+معنی اسم+اسامی زیبا وخاص دختر

 بچه1دخنتر

معنی نام شیوه

معنی نام شیوه

الفبا: اسم دخترانه,ش.
شيوه : ۱- روش، طريقه؛ ۲- (در قديم) عشوه، ناز، حالت، وضع؛ ۳- (در عرفان) اندك جذبه را گويند كه گاه هست و گاه نيست.

معنی نام شیوا

شيوا :    ۱- ويژگي سخني كه به زيباي و با فصاحت بيان شده باشد، شمرده و واضح و دلنشين؛ ۲- (در قديم) فصيح، نغز، خوب؛ ۳- (اَعلام) یکی از سه خدای بزرگ آیین هندو، که نماینده‌ي مرگ و تجدید حیات است.

معنی نام شینا

شينا :    ۱- شنا و آب ورزي، شيناب، شناوري، ۲- سعي و كوشش و جِد و جَهد.

معنی نام شیما

شيما :    ۱- (عربي) زن خال دار؛ ۲- (اَعلام) دختر حليمه‌ي سعديه خواهر رضاعي پیامبر اسلام(ص).

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا