آمار ایران(تعداد متولدین، فوت شدگان ازدواج و طلاق) تا مرداد ماه ۹۴

تعداد متولدين سال ۱۳۹۴  ۶۱۱۳۰۹
     متولدين پسر ۳۱۲۹۹۰
     متولدين دختر ۲۹۸۳۱۹
     ولادت در نقاط شهری ۴۷۶۸۲۱
     ولادت در نقاط روستايی ۱۳۴۴۸۸
     تعداد متولدين امروز ۲۶۱۲
تعداد فوت شدگان سال ۱۳۹۴ ۱۴۷۳۶۹
     فوت شدگان مرد ۷۸۱۰۵
     فوت شدگان زن ۶۹۲۶۴
     فوت در نقاط شهری ۹۴۳۱۶
     فوت در نقاط روستايی ۵۳۰۵۳
     فوت شدگان ۰ تا ۱۴ ساله ۸۶۹۴
     فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱۱۷۸۹
     فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله ۳۹۶۴۲
     فوت شدگان ۶۵ ساله و بيشتر ۸۷۲۴۴
     تعداد فوت شدگان امروز ۶۳۰
افزايش طبيعی جمعيت در سال ۱۳۹۴  ۴۶۳۹۳۷
افزايش طبيعی جمعيت امروز ۱۹۸۲
تعداد ازدواج تا پايان تيرماه ۱۳۹۴ ۲۴۱۰۶۲
     ازدواج در نقاط شهری ۱۹۹۶۷۶
     ازدواج در نقاط روستايی ۴۱۳۸۶
تعداد طلاق تا پايان تير ماه ۱۳۹۴ ۵۴۴۸۴
     طلاق در نقاط شهری ۴۸۹۸۲
     طلاق در نقاط روستايی ۵۵۰۲

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا