اسم دختر


اسم پسر


اسامی جدید

مهراج

مهراج : (سنسکریت) (در قدیم) مهاراجه، عنوان هر یک از افراد طبقه ای ممتاز در هند، شاه، امیر.

مِهراب

مِهراب : 1- دارنده‌ي جلوه‌ي آفتاب و كسي كه تابش مهر دارد؛ 2- (اَعلام) پادشاه كابل بود، همسر او سيندخت نام داشت، سيندخت مادر رودابه است و رودابه همسر زال و مادر رستم مي‌باشد.

مهدي‌يار

مهدي‌يار : (عربي ـ فارسي‌) ياور مهدي؛ (به مجاز) دوستدار و محب مهدي منتظر قائم آل محمّد(ع).

مهدي‌رضا

مهدي‌رضا : (عربي) از نام‌هاي مركب، ( مهدي و رضا.

مَهديار

مَهديار : (عربي ـ فارسي) (مَهد = (به مجاز) سرزمين، كشور، ميهن + يار (پسوند محافظ و مسئول))، محافظ و نگهبانِ سرزمين و ميهن.

مهدي

مهدي:در لغت به فتح ميم به معناي هدايت كرده شده ، جمع آن« مهديون » است  مهدي منتظر صاحب الامر بقيه الله همنام پيامبر اسلام (ص) دوازدهمين امام معصوم كه اكنون از نظر ها غايب است. بزرگترين آرمان جهان اسلام ظهور آن منجي يگانه عالم ...

مِهداد

مِهداد : (مِه = مِهتر، بزرگتر + داد = داده) (به مجاز) بزرگ‌زاده.

مَهبد

مَهبد : (= مهبود)، ( مهبود.

مُهاجر

مُهاجر : (عربي) 1- آن كه براي اقامت دائم از وطن خود به جاي ديگري سفر مي‌كند؛ 2- هر يك از ياران پیامبر اسلام(ص) كه به همراه او از مكه به مدينه هجرت كردند.

موعود

موعود : (عربي) وعده داده شده يا از پيش تعيين شده.