اسم دختر


اسم پسر


اسامی جدید

امیرپویان‌

اميرپويان‌ : (عربي ـ فارسی)، از نام  هاي مركب، ه امير و پویان.

امیرپویا‌

اميرپويا‌ : (عربي ـ فارسي) امير و پادشاه پوينده.

امیرپوریا

اميرپوريا : (عربي ـ فارسي) از نام‌هاي مركب، ( امير و پوريا.

امیرپاشا

اميرپاشا : (عربي ـ تركي) از نام‌هاي مركب، ( امير و پاشا.

امیرپارسا

اميرپارسا :  (عربي ـ فارسي) امير پرهيزگار، پادشاه زاهد و متقي، حاكم دانشمند.

امیربهمن

اميربهمن : (عربي ـ فارسی)، از نام  هاي مركب، ه امير و بهمن.

امیربهزاد

اميربهزاد : (عربي ـ فارسي) امير نيكوتبار، پادشاه نيك نژاد، حاكم و سردار نيكوزاده.

امیربهرام

اميربهرام : (عربي ـ فارسی)، از نام  هاي مركب، ه امير و بهرام.

امیربهادر

اميربهادر : (عربي ـ تركي) 1- پادشاه شجاع و دلاور، امير دلير، سردار شجاع؛ 2- (اعلام) لقب حسین پاشاخان قراباغی [1336 هجری] از دولتمردان دربار مظفرالدین شاه محمّدعلی شاه و از دشمنان سرسخت مشروطه.

امیربابک

اميربابک : (عربي ـ فارسی)، از نام  هاي مركب، ه امير و بابک.