جستجوی پیشرفته:


رنگ اسم تَرانه

روانشناسی اسم تَرانه ( نام تَرانه چه رنگیه؟ )

روانشناسی اسم تَرانه (  نام تَرانه چه رنگیه؟ ) ترانهمعنی: 1- (در موسيقي) شعري متشكل از چند بيت مقفا و هم‌سان از نظر تعداد هجاها و مصراع‌ها كه با آواز خوانده مي‌شود؛ ليد؛ 2- (در موسيقي) هرنوع سخن معمولاً موزون كه با موسيقي خوانده شود؛ 3- (در ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...