جستجوی پیشرفته:


اسامی لری محبوب

ايل سيت ميرا

ايل سيت ميرا : به معنی ایل برایت بمیرد ( اسامی خاص پسرانه و دخترانه لری ) اسامی لری محبوب٬ اسامی لری مشترک٬ اسامی مشترک لری با معنی٬ اسم پسر لری با معني٬ اسم دختر لری با معنی  توضیحات تکمیلی و تصویر ...

ساواش

ساواش :به معنی سایه همراه ( از اسامی لری مشترک برای پسر و دختر )  اسم پسر ساواشاسم دختر ساواشمعنی نام ساواشاسامی لری محبوب توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...