جستجوی پیشرفته:


اسم دختر کردی

روناک

روناک :    (كردي) روشن، تابناک.

روشنا

روشنا :    1- روشن، جاي روشن، روشنايي؛ 2- (در كردي) روشن، آشنا.

روژین

روژين :    (كردي ـ فارسي) (روژ = روز + ين (پسوند نسبت))، 1-منسوب به روز؛ 2- تابناك و درخشنده؛ 3-(به مجاز) زيبا.

روژیار

روژيار :    (كردي) روزگار. + ن.ك. روجيار.

روژیا

روژيا :    (كردي ـ فارسي) (روژ + ي ميانجي + ا (پسوند اسم ساز))، روز و روشنايي.

روژدا

روژدا :    [روژ = روز؛ (به مجاز) عمر، زندگی + دا (در کردي و لری) مادر]؛ (به مجاز) 1- عمر و زندگی مادر؛ 2- (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر.

روژبین

روژبین :    (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی از کلمه  های مرکب، به معنی بیننده و نشان دهنده) 1- بیننده  ی روز؛ 2- نشان دهنده  ی روز؛ 3- (به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.

روژان

روژان :    (كردي) روزها.

روژا

روژا :    (كردي) روزها، آفتاب. + ن.ك. روجا.

روجیار

روجيار :    (كردي،rujyār)، 1- روزگار؛ 2- آفتاب. + ن‌.ك. روژيار.

اسم دختر


اسم پسر