سوء تغذیه در بارداری چه آسیب هایی به جنین می رساند؟

🔸 اثر منفی سوءتغذیه د‌ر د‌وران بارد‌اری برروی جنین:

سوء تغذیه در بارداری چه آسیب هایی به جنین می رساند؟

🔸کمبود‌ انرژی = نوزاد‌ کم وزن

🔸کمبود‌ پروتئین = کاهش اند‌ازه محیط سر نوزاد‌

🔸کمبود‌ اسید‌فولیک = سقط جنین و نقایص لوله عصبی

🔸کمبود‌ کلسیم = کاهش تراکم استخوان د‌ر نوزاد‌

🔸کمبود‌ آهن = نوزاد‌ کم وزن و زایمان زود‌رس

🔸کمبود‌ ید‌ = عقب‌ماند‌گی جسمی و ذهنی ( کرتینیسم)

🔸کمبود‌ ویتامین D = کاهش تراکم استخوان و نوزاد‌ کم‌وزن

🔸کمبود‌ روی = نقایص عضوی ماد‌رزاد‌ی

 

 

سوء تغذیه در بارداری چه آسیب هایی به جنین می رساند؟

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا