کمک به فرزندان طلاق

هنگامی که با فرزندان خود در مورد جدایی یــا طلاق صحبت می کنید، بهتر است صادق باشید و به ســؤالات آن ها صادقانه و شــفاف پاسخ دهید. کودکان

کمک به فرزندان طلاق

کمک به فرزندان طلاق

وقتی با فرزندان خود در مورد جدایی یــا طلاق صحبت می کنید، بهتر است صادق باشید و به ســؤالات آن ها صادقانه و شــفاف پاسخ دهید. کودکان می خواهند بدانند آیا زندگی شــان به این جا رسیده است و یا آیا شــما از یکدیگر جدا شده است اید.

بخش خانواده ایرانی تبیان

بسته به ســن کودک به سؤالات او درست پاســخ دهید. به کودک وقت بدهید از شــما انتقاد کند و اگر عقیده ای دارد آن را بیان نماید. او را به خاطر اظهارنظرهایش ســرزنش نکنید. راجع به ی همسرتان محترمانه صحبت کنید و او را تخریب نکنید. به آن ها بگویید که جدایی شما علت دیگری داشته است و «رفتار بد« فرزند ها باعث جدایی پدر و مادر نمی شود. قبل از ایجاد هر گونه عوض کردن (مانند عوض کردن محل زندگی، مدرسه و …) آن ها را در جریان قرار دهید و نظرشان را بپرسید.

به آن ها وقت دهید تــا آزادانه احساســات خود را نســبتا به پدر یا مادرشان ابراز کنند. آن ها را به خاطر احســاس خشم نسبت به شما و احساس علاقه نسبت به همسر سابق تان مورد سرزنش قرار ندهید. علاقه و دوستی نامشروط داشته باشــید. از آن جایی که طالق و جدایی والدین در کودکان اضطراب ایجــاد می کند، رفتاری که کودکان در این شرایط از خود نشان می دهند، ممکن اســت نامناسب باشد. شما باید علاقه و علاقه ی خود را تحت هر شرایطی بدون توجه به رفتاری که آن ها دارند، به آنان ابراز کنید و به آن ها اطمینان بدهید که همواره دوست ارزش خواهید داشت و در کنارشان خواهید بود. همان طور که گفته شــد کودکان به افراد قابل اعتمادی نیازمندند تا با آنان آزادانه درددل کنند و از احساســات خود حرف بزنند. گاهی اوقات آنان به دلایلی از جمله شــرم، خشــم و نفرت از صحبت با والدین خود اجتناب می ورزند، به افرادی باتجربه و متخصص نیــاز دارند تا مهارت های مورد نیاز مانند مهارت حل تعارض، حل مســئله، کنترل خشــم و … را از آنان فرا بگیرند. این افراد مطمئن عبارتند از: خویشــاوندان، دوستان خانوادگی، آموزگار و مربی، مشاوران مدرسه، افراد متخصص.


منبع : ماهنامه کودک

کمک به فرزندان طلاق

واژه های کلیدی: کودکان | والدین | فرزندان | مدرسه | جدایی |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا