چند توصیه جهت مادرهایی که چند ساعتی از کودک خود دوراند

ســعی کنید برنامه ریزی و نظم را از کودکی به فرزند خودتان بیاموزید. فراموش نکنید عالی ترین شیوه آموزش، مشاهده واکنش‌ها پسندیده و منظم والدین است.

چند توصیه جهت مادرهایی که چند ساعتی از کودک خود دوراند

چند توصیه جهت مادرهایی که چند ساعتی از کودک خود دوراند

ســعی کنید برنامه ریزی و نظم را از کودکی به فرزند خودتان بیاموزید. فراموش نکنید عالی ترین شیوه آموزش، مشاهده واکنش‌ها پسندیده و منظم والدین است.

بخش خانواده ایرانی تبیان

-تلاش کنیــد به کمک همــراه کودک خــود – مربی یا پرستار – به نحوی در جریان فعالیتهای روز کودک خود قرار بگیرید .

– هنگامی که دلبندتان به شما ملحق شد، بعد از استقبال از او، چند توصیه از فعالیتهای روز او را از کودکتان جویا شوید.

– با سراغ گرفتن از وقت دوری کودک از شما، کودک اطمینان پیدا میکند که شما او را رها نکرده اید و هر لحظه حواستان متوجه او است.

چند توصیه جهت مادرهایی که چند ساعتی از کودک خود دوراند

– این اتفاق در تأمین امنیت روانی کودک بسیار موثر است.

– در ابتدای مواجهه با کودک از ابراز خستگی و پریشانی اجتناب کنید.

– تلاش کنید با روی گشاده و آرامش با کودکتان احوال پرسی کنید.

– در نخستین وقت بعد از رســیدن به منــزل، تکالیف کــودک را کنترل نمایید و صبورانه او را راهنمایی کنید.

ســعی کنید برنامه ریزی و نظم را از کودکی به فرزند خودتان بیاموزید. فراموش نکنید عالی ترین شیوه آموزش، مشاهده واکنش‌ها پسندیده و منظم والدین است.

-ســعی کنید برنامه ریزی و نظم را از کودکی به فرزند خودتان بیاموزید. فراموش نکنید عالی ترین شیوه آموزش، مشاهده واکنش‌ها پسندیده و منظم والدین است.

پیشنهاد:

-اگر کودک را به مهد می ســپارید، از مدیریت و مربی مهد بخواهید در قالب یک تیم خبر رسان تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و .. یا پیامک، طی روز چندین باز شما را در جریان فعالیتهای کلاس قرار دهند.

– در بســیاری از کشــورها، تمام فعالیت هــای کودک با دوربینهای مدار بســته به صورت برخط Online توســط والدین قابل مشاهده و پیگیری هست.


منبع : ماهنامه کودک

چند توصیه جهت مادرهایی که چند ساعتی از کودک خود دوراند

واژه های کلیدی: برنامه ریزی | والدین | مشاهده | فرزند | آموزش |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا