نگذارید بقیه، فرزند شمارا تربیت کنند!!

به دیگران اجازه ندهید فرزند شما را تربیت کنند!

نگذارید بقیه، فرزند شمارا تربیت کنند!!

زمانیکه زیر فشار دیگران فرزندتان را دعوا می کنید…

 

به خاطر حرف دیگران نوزادتان را بغل نمی کنید

به خاطر حرف دیگران و با وجود ناراحتی نوزادتان او را به مهمانی ها می برید.

زمانیکه هنوز فرزندتان آماده نیست به خاطر طعنه دیگران سعی می کنید فرزندتان را از پوشک بگیرید,

 

?در حقیقت شما به دیگران اجازه میدهید فرزند شما را تربیت کنند, از دانش دیگران استقاده کید اما به دیگران اجازه ندهید فرزندتان را تربیت کنند.

 

 

نگذارید بقیه، فرزند شمارا تربیت کنند!!

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا