مهارت های پدر و مادری

کودک شما دوست دارد نفر اول خانــواده باشــد و دائما تلاش می کند افسار زندگی را از شما بگیرد. هیچگاه به او چنین اجــازه ای ندهید، در عوض

مهارت های پدر و مادری

مهارت های پدر و مادری

کودک شما دوست دارد نفر اول خانــواده باشــد و دائما تلاش می کند افسار زندگی را از شما بگیرد. هیچگاه به او چنین اجــازه ای ندهید، در عوض در بازی بــه او اجازه دهید که تصمیــم گیرنده مهم باشد.

بخش خانواده ایرانی تبیان

هماهنگ بودن پدر و مادر لازمه تربیت کودک هست. به یاد داشته باشــید که کودک شما آینه ی تمام نمای واکنش‌ها شماست. کودکان آنگونه واکنش‌ها می کنند که می آموزند. وظیفه پدر و مادری، پرورش کودک است نه اینکه دستور دادن و فرمان صادر کردن. کودکان بسیار فراموش کار اند. قوانین خود را هر از چند گاهی برایش مرور کنید. اجرای قانون از خود قانون بسیار مهم تر است و باید قبل از انجام هر کاری ابتدا کودک را جهت آن کار آماده کنید و کاملا جهت کودک راجع به آن عنوان صحبت کنید، چون

همیشــه به کودکانتــان احتــرام بگذارید حتی دوستی بدون احترام عامل رشــد کودک نمی شود و به یاد داشته باشــید که اصول تربیت بر پایه توجه و بی اعتنایی نســبت به کودک است

کودکان تحمل تغییرات آنی را ندارند. به کودک خود پاداش دهید. رشوه ندهید. در واقع پاداش هدیه ای است که بعد از انجام عمل مثبت به کودک داده می شود و سازنده هست. رشوه هدیه ای است که قبل از عمل انجام نشده به کودک داده می شود و بسیار مخرب هست. هنگامی که کودک عمل بدی انجام می دهد باید به او بگویید که تو پســر یا دختر خوبی هستی ولی این کار تو کار بدی بود. همیشــه به کودکانتــان احتــرام بگذارید حتی دوستی بدون احترام عامل رشــد کودک نمی شود و به یاد داشته باشــید که اصول تربیت بر پایه توجه و بی اعتنایی نســبت به کودک هست. توجه به واکنش‌ها خوب باعث تقویــت آن واکنش‌ها در کودک می شــود و بــی اعتنایی به رفتــار بد، آن رفتــار را در کودک خاموش می سازد. با رفتارتان تلاش کنید تا اعتماد کودک را نسبت به خود جلــب کنید. کودک باید به این باور برســد که پدر و مادر حامی او هســتند و او را به طور واقعی دوست دارند. هنگامی که کودک را بــه خاطر کار اشــتباهی که از او ســر زد تنبیه کردید، هرگز عذر خواهی نکنید و به سرعت او را نبخشید. مهارت های پدر و مادری به فرزندان خود بیاموزید که هر آدمی امکان دارد اشتباه کند و ضرورتی ندارد که آدم کامل و بی عیب باشد و در نظر داشته باشید که بازی و گوش کردن به صحبت های کودک بااهمیت ترین کاری است که باید با کودک انجام شود. جهت از بیــن بردن واکنش‌ها بد کــودک مثل نق نق، انگشــت خوردن، تف کردن، حرف زشت، عالی ترین تکنیک بی اعتنایی اســت. در واقع ایــن رفتارها به علت توجه والدین در کودک شدت یافتن می گردد. مثال هنگامی که جهت رسیدن به خواســته ای نق نق کند، باید به او بگویید هر وقت درســت درخواست کردی آن را به تو خواهم داد، یا اگر با واکنش‌ها مناســب بگویی به تو می دهم.

مهارت های پدر و مادری

در بی اعتنایی بایــد این مــوارد را رعایت کنید:

تماس چشــمی قطع شــود. از کودک دور شــوید )فیزیکی). به مطالبی که کودک عنوان می کند بی اعتنا باشید. بی توجهی

به هیچ وجه به کودک اجازه خوابیدن در محلی غیر از رختخوابش را ندهید. فعالیت هیجانی کودک باید قبل از فرا رسیدن وقت خواب کم کردن یابد تا آرامش مورد نیاز جهت خواب را به دست آورد.

را تا از بین بردن واکنش‌ها آزار دهنده ادامه دهید و به یاد داشته باشــید که اوایل کودک واکنش‌ها آزار دهنده را شدت یافتن می کند. شما باید قاطع باشید. مطمئنا موفق خواهید شد.

درمورد خوابیدن کودک باید به این نکات توجه داشته باشید:

ساعت خواب کودک مشخص باشد. از خواباندن کودک به عنوان تنبیه استفاده نکنید. موقــع خواباندن کــودک به چشــمهای کودک نگاه نکنیــد. قبل از خــواب آرام آرام کودک را جهت خوابیدن آماده کنیــد و به مرور زمــان خوابش را یادآوری کنیــد. موقــع خواباندن کــودک رابطه کلامی با او بر قرار نکنید. کــودک باید یاد بگیرد که جای خواب او در رختخواب پدر و مادر نیســت. به هیچ وجه به کودک اجازه خوابیدن در محلی غیر از رختخوابش را ندهید. فعالیت هیجانی کودک باید قبل از فرا رسیدن وقت خواب کم کردن یابد تا آرامش مورد نیاز جهت خواب را به دست آورد.

کودک شما دوست دارد نفر اول خانــواده باشــد و دائما تلاش می کند افسار زندگی را از شما بگیرد. هیچگاه به او چنین اجــازه ای ندهید، در عوض


منبع : ماهنامه کودک

واژه های کلیدی: تربیت کودک | کودکان | خوابیدن |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا