لیست زمانبندی واکسیناسیون

سن و نوع واکسن

 

لیست زمانبندی واکسیناسیون

?بعد از تولد و قبل از مرخص شدن از بیمارستان:
واکسن ب ث ژ (BCG)
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)
واکسن تزریقی هپاتیت B (اولین تزریق)
@ninisite
?۲ ماهگی:

واکسن سه گانه تزریقی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP)
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)
واکسن تزریقی هپاتیت B (دومین تزریق)

?۴ ماهگی:

واکسن سه گانه تزریقی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP)
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)

?۶ ماهگی:

واکسن سه گانه تزریقی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP)
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)
واکسن تزریقی هپاتیت B (سومین تزریق)

?۱۲ ماهگی:

واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)

?۱۸ ماهگی:

واکسن سه گانه تزریقی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP)
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)
?۴ تا ۶ سالگی:

واکسن سه گانه تزریقی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP)
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)
واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)

?۱۴ تا ۱۶ سالگی:

واکسن تزریقی دوگانه دیفتری، کزاز ویژه بزرگسالان

 

لیست زمانبندی واکسیناسیون

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا