علی و ذره بینش- پشه

موفقیت | عنکبوت | کنجکاوی | همراه | مورچه | ساختن | زنبور | حشرات | همکاری

علی و ذره بینش- پشه

علی پسر ۵ساله و کنجکاوی است که در روستایی بر فراز تپه ای سرسبز زندگی می کند. او به خاطر انجام یک کار خوب، از پدرش یک ذره بین جایزه می گیرد. حالا او با ذره بین به دور و برش با دقت نگاه می کند. ادامه این ماجراها هم راجع به موجوداتی است که علی می تواند از آنها چیزهای زیادی بیاموزد. از مورچه همکاری جهت انجام کارهای سخت، از عنکبوت صید ماهی با تور، از زنبور نظم، از مگس سماجت و اصرار جهت موفقیت، از موریانه ساختن منزل هایی محکم و از دیگر حشرات نیز به همین صورت چیزهای خوبی یاد می گیرد. ما نیز همراه با علی، یاد می

واژه های کلیدی: موفقیت | عنکبوت | کنجکاوی | همراه | مورچه | ساختن | زنبور | حشرات | همکاری

دانلود و مشاهده علی و ذره بینش- پشه

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا