ساخت زنبور انگشتی با مقوا

انگشتان دست | رنگ آمیزی | نگ آمیزی | کاردستی | اندازی | کاموا | زنبور | دایره | ابزار

ساخت زنبور انگشتی با مقوا

ساخت زنبور انگشتی با مقوا

عبارات مهم : انگشتان دست – رنگ آمیزی

با مقوا زنبور انگشتی بسازید.

مواد و ابزار لازم
* مقوای زرد و سفید
* مداد شمعی و روان نویس
*نخ کلفت یا کاموا

کاردستی زنبور با مقوا

ساخت زنبور انگشتی با مقوا

روش کار
از روی مقوای زرد دو دایره در دو اندازه میانگین و بزرگ ببرید.

دایره بزرگ تر که تنه ی زنبور است را با مداد شمعی یا روان نویس به صورت راه راه رنگ آمیزی کنید

سپس دو دایره به اندازه انگشتان دست در پایین آن ایجاد کنید.

از روی مقوای سفید یک دایره بزرگ ببرید و سپس آن را از نیمه به دو قسمت کنید. (برای بال های زنبور)

انگشتان دست | رنگ آمیزی | نگ آمیزی | کاردستی | اندازی | کاموا | زنبور | دایره | ابزار

کاردستی زنبور

حالا طبق شکل قطعه ها را به هم بچسبانید.

و روی صورت زنبور را با مداد یا روان نویس چشم و دهان بگذارید.

شاخک های زنبور را روی سر آن راه اندازی کنید.

ساخت زنبور انگشتی با مقوا

کاردستی با مقوا

منبع: ketabak.org

واژه های کلیدی: انگشتان دست | رنگ آمیزی | نگ آمیزی | کاردستی | اندازی | کاموا | زنبور | دایره | ابزار

ساخت زنبور انگشتی با مقوا

ساخت زنبور انگشتی با مقوا

ساخت زنبور انگشتی با مقوا

ساخت زنبور انگشتی با مقوا

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا