ترافیک و کودک !

کودکی بخش مهمی از دوران زندگی انسان هاست که در تکوین شخصیت فرد بسیار تأثیرگذرا هست. در این دوران، کودکان تحت تعلیمات و آموزش مهارت های متفاوت قرار

ترافیک و کودک !

ترافیک و کودک !

کودکی بخش مهمی از دوران زندگی انسان هاست که در تکوین شخصیت فرد بسیار تأثیرگذرا هست. در این دوران، کودکان تحت تعلیمات و آموزش مهارت های متفاوت قرار میگیرند تا توانایی های مورد نیاز را جهت آینده کسب نمایند. ولی آینده زمانی میتواند برایشان قشنگ و خوشایند رقم بخورد و جهت رسیدن به آرزوها و اهداف ارزش تلاش کنند که بر یکی از بااهمیت ترین خطراتی که جان و سلامتی ارزش را ترساندن می کند، فائق آیند؛ یعنی تصادفات و سوانح ترافیکی.

بخش خانواده ایرانی تبیان

کودکان از آسیب پذیرترین اقشار در ترافیک بوده تا آنجا که بعضاً در تصادفات دومین عامل فوت و میر کودکان به شمار میآید. بنابراین مورد نیاز است کودکان را به آگاهی و مهارت های مورد نیاز در زمینه ایمنی در عبور و مرور مجهز کنیم و با زیاد کردن آگاهی های خود به عنوان والدین و مربیان کودک، احتمال چنین خطراتی را برایشان کم کردن دهیم. تغییرناگهانی شرایط ترافیک فکر کودکان محدود است و نمیتوانند در یک لحظه به چند چیز فکر کنند. ممکن است یک کودک بداند که چه زمانی جهت عبور از عرض خیابان امن و مطمئن هست، ولی یک عوض کردن ناگهانی شرایط ترافیک باعث گیج شدن او میشود. ممکن است در تشخیص جهت صدای اتومبیل هایی که به سمت ارزش می آیند، دچار مسئله شوند. کودکان به چیزهایی توجه میکنند که ممکن است حواس آنها را پرت کند. بازیگوشی و دادن مسابقه با هم گاهی باعث میشود که فرزند ها به خطر وسایل نقلیه توجه نکنند.

لازم است کودکان را به آگاهی و مهارت های مورد نیاز در زمینه ایمنی در عبور و مرور مجهز کنیم و با زیاد کردن آگاهی های خود به عنوان والدین و مربیان کودک، احتمال چنین خطراتی را برایشان کم کردن دهیم

کوچک بودن جثه کودکان باعث میشود که هنگامی که از میان اتومبیل های پارک شده است وارد خیابان می شوند، دید کافی از سطح سواره رو نداشته باشند. کودکان تا قبل از ۱۰ سالگی مهارت مدیریت این موقعیت های خطرناک را ندارند. پسرها بیش از دخترها در معرض خطر ضرب دیدگی در ترافیک هستند. حضورایمن کودک درترافیک علل ذکر شده است در اوج و سایر علت ها، موجب گشته که طی این سطرها، وقت را غنیمت شمرده و توصیه هایی جهت حضور ایمن کودکان در ترافیک در نقش عابر پیاده بیان نماییم:

ترافیک و کودک !

۱-به بوستان های آموزش ترافیک مراجعه کنیم. این بوستانها تحت نظر مراجع ذی صالح بوده و خدمات خود را به صورت رایگان ارائه مینمایند. در این فضاهای آموزشی، نکات ایمنی و قوانین مربوط به عبور و مرور به شیوه های کارشناسی شده است و جالب به کودکان آموزش داده میشود .

۲-پیش از همه، الگوی عملی خوبی در عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی جهت کودکان خود باشیم.

۳-به هنگام عبور از عرض خیابان، ضمن حرکت در پیاده رو، هنگام حضور در ماشین یا زمانی که کودک میخواهد دوچرخه سواری کند، نکات ایمنی را به او گوشزد کرده و مرور کنیم.

۴-وقتی کودکان را جهت پیاده روی بیرون میبریم باید دست آنها را محکم گرفته و حتی جهت لحظه ای نیز از کودکان غافل نشویم، چون با چندینه ثانیه غفلت ممکن است به سمت خیابان بدوند و اتفاق ای ناگوار جهت آنها رخ دهد.

کودکی بخش مهمی از دوران زندگی انسان هاست که در تکوین شخصیت فرد بسیار تأثیرگذرا هست. در این دوران، کودکان تحت تعلیمات و آموزش مهارت های متفاوت قرار

۵-هرگـز بـه کـودکان اجـازه بـازی در خیابانهـا و نیزکوچه هایـی کـه محـل عبـور و مـرور خودروهـا و موتورسیکلت هاسـت را ندهیـم و بـرای بازی کـودکان، حتماً از محل های مناسـب مانند بوسـتان های شـهری یـا زمین هـای بـازی اسـتفاده کنیـم.

۶-محل های امن جهت عبور عابران پیاده، گذرگاه های خط کشی شده، روگذر(پل هوایی) و زیر گذرهای عابر پیاده هستند.

۷-به هنگام حرکت در پیاده رو و یا بر روی روگذر، بایستی از سمت راست خود حرکت کنیم تا موجب نظم در حرکت جهت همه افراد باشیم.

۸-در محل هایی که پیاده رو وجود دارد، حتماً از پیاده رو استفاده کنیم.

۹-هرگز به طور ناگهانی و با حالت دو وارد خیابان نشویم.

۱۰-هنگامیکه با فرزندان کوچک خود از عرض خیابان عبور میکنیم، به طور هم عرض با فرزند خود ازخیابان رد شویم.

ترافیک و کودک !

۱۱-همیشه هوشیار و با دقت از عرض خیابان عبور کنیم.

۱۲-در خیابان هایی كه پیاده رو وجود ندارد، تا حد امكان از سمت چپ خیابان و در جهتی حركت كنیم كه بتوانیم خودروهایی را كه از روبرو می آیند، ببینیم.

۱۳-نرده های كنار خیابان جهت زیاد کردن ایمنی عابران پیاده هست، فقط از قسمتهایی عبور کنیم كه فاصله ای بین نرده های محافظ جهت عبور عرضی ما باز گذاشته شده است باشد.

۱۴-جاده هنگام بارندگی لغزنده و دید رانندگان کمتر میشود. در این شرایط بادقت کامل و رعایت احتیاط مورد نیاز از سطح بزرگراه عبور کنیم.

کودکی بخش مهمی از دوران زندگی انسان هاست که در تکوین شخصیت فرد بسیار تأثیرگذرا هست. در این دوران، کودکان تحت تعلیمات و آموزش مهارت های متفاوت قرار

کوچک بودن جثه کودکان باعث میشود که هنگامی که از میان اتومبیل های پارک شده است وارد خیابان می شوند، دید کافی از سطح سواره رو نداشته باشند

۱۵-هنگام پیاده شدن از اتوبوس، باید مراقب سایر وسایل نقلیه به خاص موتورسواران باشیم.

۱۶-در هنگام عبور از عرض خیابان کودکان خردسال را بغل کنیم.

۱۷-به کودکان بیاموزیم به هیچ وجه زمانیکه چراغ عابر قرمز است وارد خیابان نشوند.

ترافیک و کودک !

۱۸-هنگام ورود به محل های خط کشی شده است عابر پیاده کاملا مطمئن شویم که خودروها متوقف شده است اند.

۱۹-همواره مطمئن شویم که راننده ها ما را دیده اند و تلاش کنیم چشم در چشم به آنها نگاه کنیم.

۲۰-مراقب خودروهایی که پشت چراغ قرمز در تقاطع آزادانه اقدام به گردش به راست میکنند باشیم.

۲۱-مراقب باشیم زمانیکه یک ماشین جهت ما توقف می کند مانع دید خودروی عقبی میگردد و امکان دارد در خط عبور بعدی جهت ما اتفاق ایجاد کند.

۲۲-هرگز از جلوی اتوبوس یا خودروهای مشابه به صورت ناگهانی وارد معبر نشویم.

۲۳-به کودکان خود نقاط خطرناک موجود در مسیر منزل تا مدرسه را متذکر شویم.

۲۴-در شب و تاریکی هوا از لباس های روشن و یا وسایل منعکس کننده نور استفاده کنیم تا به آسانی دیده شویم.

۲۵-کمک گرفتن از حس شنوایی در هنگام عبور از خیابان بسیار مهم است.

۲۶-کودکان با سن کمتر از ۱۰ سال، به هنگام عبور از خیابان، دست بزرگتر خود را بگیرند.

۲۷-مراقب خودروهایی که با دنده عقب حرکت میکنند باشیم.

۲۸-هرگز به طور مورب از عرض خیابانها عبور نكنیم چون این كار باعث كاهش دید ما میشود. آنچه در اوج ذکر شده است بدهید جهت بود که ما به عنوان بزرگتر و الگوی کودکان، آگاهی مورد نیاز را کسب کرده و با زبان کودکی و به فراخور موقعیتها، آگاهی و مهارتهای مورد نیاز را به فرزندانمان انتقال دهیم. آنچه امروز به کودکان یاد میدهیم گامهایی در جهت ساختن فرهنگ صحیح ترافیک است تا شاهد کم کردن تصادفات و سوانح رانندگی باشیم.


منبع : ماهنامه کودک

واژه های کلیدی: سوانح ترافیکی | عابر پیاده | پیاده روی | پیاده رو | اتومبیل | کودکان | خیابان | ترافیک | مطمئن | ایمنی | ترافیک

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا