تاب دادن کودکان چه خطراتی دارد؟

كودكان را هرگز تاب ندهيد!

تاب دادن کودکان چه خطراتی دارد؟

كودكان ۱ تا ۴ ساله رباط های ضعيف و استخوان های تكامل نيافته دارند.
هرگونه نيروی كششی ناگهانی و اضافی به قسمت فوقانی بازو باعث آسيب به مفاصل اين اندام ميشود

 

تاب دادن کودکان چه خطراتی دارد؟

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا