بررسی الگوی روانشناختی پدران مدرن

پدرهای آخر شب ها، پدرهای آخر هفته ها، پدرهای تمام وقت، پدرهای نیمه وقت، پدرهای غایب و…اما به راستی چه دورنمایی می توان از پدرهای امروزی ارائه

بررسی الگوی روانشناختی پدران مدرن

بررسی الگوی روانشناختی پدران مدرن

پدرهای آخر شب ها، پدرهای آخر هفته ها، پدرهای تمام وقت، پدرهای نیمه وقت، پدرهای غایب و…اما به راستی چه دورنمایی می توان از پدرهای امروزی ارائه داد؟ آیا واقعاً سهم هر فرزند ایرانی از پدر خود فقط بیست دقیقه است؟ یک پدر خوب کیست؟ جهت پدر خوبی بودن چه رفتارها و چه عادت هایی را باید کسب کرد؟

بخش خانواده ایرانی تبیان

در دنیای پیشرفته امروز ما به شدت با کمبود الگوی نمونه مواجهیم. ولی پدرهای امروزی این وظیفه شماست که این الگوها را جهت فرزندان خود خلق کنید، جهت کسانی که فردا از شما پیروی خواهند کرد.

یک پدر«مد روز بودن»، ابتدا و قبل از هر چیز، یعنی آشنا بودن به روش زندگی با نزدیکان، با کسانی که بااهمیت ترین افراد جهت شما هستند. تنها نشانه این نوشتار مطرح کردن عنوان جهت برانگیختن بعضی سوالات در ذهن شما و یافتن ابزاری جهت پدری خوب بودن هست، همچنین ایجاد انگیزه تلاش جهت تبدیل شدن به پدری نمونه.

فرزند انی که پد ران آنها به اند ازه کافی د ر تربیتشان نقش د اشته اند ، د ارای توانمند ی بیشتری د ر حل مسائل، مهارت های کلامی و پیشرفت تحصیلی بود ه اند

بررسی الگوی روانشناختی پدران مدرن

یکی از عوامل ضعف خانواد ه های امروزی، کم کردن نقش پد ر د ر خانواد ه است.

* کود کانی که د ر غیبت پد ر پرورش یافته اند ، زمینه های بروز بزهکاری د ر آنان زیاد است.

* کود کانی که از تربیت و همراهی پد ر د ر بازی و تفریح و سرگرمی برخورد ار بود ه اند ، ضمن د اشتن روابط عمیق تری با د وستان، د ارای خود کنترلی و مهارت زیاد د ر بیان حالات هیجان خود و تشخیص احساسات و عواطف د یگران بود ه اند .

* پد رانی که د خالت بیشتری د ر تربیت د اشته اند ، فرزند ان آنها علاوه برد اشتن واکنش‌ها مسئولانه، حسن مسئولیت پذیری بالاتری د ر مورد واکنش‌ها خود ارزش د اشته، کمتر د یگران و شانس و «اقبال بد « را به عنوان پرسشها رفتاری خود مطرح می کرد ند .

پدرهای آخر شب ها، پدرهای آخر هفته ها، پدرهای تمام وقت، پدرهای نیمه وقت، پدرهای غایب و…اما به راستی چه دورنمایی می توان از پدرهای امروزی ارائه

* فرزند انی که پد ران آنها به اند ازه کافی د ر تربیتشان نقش د اشته اند ، د ارای توانمند ی بیشتری د ر حل مسائل، مهارت های کلامی و پیشرفت تحصیلی بود ه اند .

* مشاهد ات بیانگر آن است افراد ی که د ر بزرگسالی همد لی بیشتری با د یگران نشان می د هند ، د ر کود کی از همکاری صحیح پد ر د ر تربیت خود بهره مند بود ه اند .

* پسران نوجوان ناقد پد ر به آسانی د چار اضطراب و ناراحتی می شوند .

* د ر خانواد ه هایی که پد ر حضور ند اشته و یا وجود ش بی تاثیر باشد فرزند میل به بیشتری به الگو قرارد اد ن واکنش‌ها ماد ر نشان می د هد ، این امر مشکلاتی را به خاص جهت پسران به وجود می آورد .

* د ختران خانواد ه هایی که د ر آنها ماد ر مسلط و پد ر منفعل بود ه هست، د ر د وره نوجوانی و بزرگسالی و د ر ارتباط با مرد ان و تشکیل خانواد ه زیاد د چار مسئله شد ه اند .

د ختران خانواد ه هایی که د ر آنها ماد ر مسلط و پد ر منفعل بود ه هست، د ر د وره نوجوانی و بزرگسالی و د ر ارتباط با مرد ان و تشکیل خانواد ه زیاد د چار مسئله شد ه اند

بررسی الگوی روانشناختی پدران مدرن

* فرزند د ر مسیر رشد و شکل گیری شخصیت خود با افراد زیاد ی د ر ارتباط است و از آنها تاثیر می پذیرد . چنانچه پد ر بتواند به گونه ای واکنش‌ها کند که فرزند ، جنبه های مثبت و سازند ه رفتارهای پد ر را مشاهد ه کند به سلامت زند گی فرزند ش کمک کرد ه است.

* د ختر برخورد با مرد را از پد ر می آموزد ، او از پد ر مسائلی را می آموزد که هرگز از ماد ر نخواهد آموخت.

* فرزند می تواند صحبت کرد ن، نحوه صحبت، راستگویی، وفاد اری، روابط اجتماعی، شیوه غذا خورد ن، نشست و برخاست کرد ن و همه سجایای اخلاقی را از پد ر بیاموزد . به گفته خواجه نصیر طوسی «از طریق پد ر است که فرزند ان، تد بیر و کمالات نفسانی چون آد اب و فرهنگ، هنر و صناعات و علوم و طریق زند گی را که اسباب بقا و کمال نفس هستند ، یاد می گیرند .»


پدرهای آخر شب ها، پدرهای آخر هفته ها، پدرهای تمام وقت، پدرهای نیمه وقت، پدرهای غایب و…اما به راستی چه دورنمایی می توان از پدرهای امروزی ارائه

منبع : ماهنامه کودک

واژه های کلیدی: مهارت های کلامی | خانواده | ارتباط | فرزندان | فرزند |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا