با حس کنجکاوی کودکان چه کنیم؟

یکی از حس هایی که در اطفال بسیار نیرومند عمل می کند، حس کنجکاوی آن هاست. با گذشت چند ماه از تولد کودک، علاقه شدیدی به محیط

با حس کنجکاوی کودکان چه کنیم؟

با حس کنجکاوی کودکان چه کنیم؟

یکی از حس هایی که در اطفال بسیار نیرومند عمل می کند، حس کنجکاوی آن هاست. با گذشت چند ماه از تولد کودک، علاقه شدیدی به محیط اطراف پیدا می کند و با زیاد کردن مهارت دستانش و حرکت به این سو و آن سو، این حس نیر برانگیخته می شود. لذا:

بخش خانواده ایرانی تبیان

– او را روی یک پتو بگذارید و اشیاء جالب را برایش فراهم کنید تا با آن ها مشغول شود.

– محیط را امن کرده و اشیای نامطمئن را از دسترس او دور کنید؛ لیکن هشتاد درصد مسمومیت های اتفاقی- که به منظور خودکشی خورده نشده اند- در مورد کودکان ده تا سی ماهه اتفاق می افتد.

حسّ کنجکاوی اطفال بین دو تا پنج سالگی بسیار شدید می گردد و پرسش های آن ها در باره پرسشها متفاوت زیاد می شود

با حس کنجکاوی کودکان چه کنیم؟

– پریزهای برق، ققسه های خانه، کمد دارو، توالت، پله ها، اجاق گاز، لبه های تیز مبل، اشیای کوچک و کمدها و درهایی که خود به خود قفل می شوند، از عوامل خطرآفرینی جهت کودک در این سن به شمار می آیند.

– به کودک یاد دهید که چه چیز خطرناک هست؛ مثلاً اگر به سوی اجاق می رود، او را عقب کشیده با لحنی محکم بگویید «نه» یا «داغه». با آن که معنای این دو کلمه را متوجه نمی شود. ولی لحن صدایتان نشان می دهد که او در حال انجام دادن کاری است که شما دوست ندارید.

حسّ کنجکاوی اطفال بین دو تا پنج سالگی بسیار شدید می گردد و پرسش های آن ها در باره پرسشها متفاوت زیاد می شود. گاه به جای ارائه پاسخ های آماده، در برابر پرسش او، موقعیتی را فراهم کنید تا او با نشانه و علامت به پاسخ درست دست یابد؛ لیکن اگر پاسخ مستقیم به کودک دهید ذهن او فعّال بار نمی آید. در حالی که جهت تقویت حسّ کنجکاوی و قرار دادن آن در مسیر صحیح باید:

الف) او را به طبیعت، باغ پرندگان، موزه های انسان شناسی و… ببرید و به مشاهده و جمع آوری اطلاعات راجع به محیط زیست و انسان تشویق کنید و زمینه را جهت ایجاد پرسش های تازه در ذهن او و راهنمایی مناسب آماده کنید. یا مشاهده طبیعت، ذهن او باز شده، قدرت تفکرش زیاد کردن می یابد. هم چنین با کسب اطلاعات راجع به حقیقت انسان، می تواند رفتارهای خود را کنترل کند.

یکی از حس هایی که در اطفال بسیار نیرومند عمل می کند، حس کنجکاوی آن هاست. با گذشت چند ماه از تولد کودک، علاقه شدیدی به محیط

ب) در برابر پرسش های کودک، پاسخ قشنگ و در سطح فهم او به کار ببرید؛ لیکن با دریافت جواب صحیح، خصوصاً در زمینه خداشناسی، به سمت راستی و درستی کشانده شده است و با بی توجهی والدین به پرسش ها، زمینه انحرافش فراهم می شود.

به کودک آموزش دهید به پرسشها اطرافش با دید عمیق و تفّادله نگاه کند. جهت این کار در مورد کودک، منزل و … از او نظرخواهی کنید. و راجع به علائقش به بحث و گفت وگو بپردازید

ج) به کودک آموزش دهید به پرسشها اطرافش با دید عمیق و تفّادله نگاه کند. جهت این کار در مورد کودک، منزل و … از او نظرخواهی کنید. و راجع به علائقش به بحث و گفت وگو بپردازید.

د) برایش وسایل و اسباب بازی هایی که نشانه مشخص ندارد و شکل های مختلفی با آن می توان ساخت تهیه کنید.

هـ) چیزهای قدیمی را که خطر ندارد و خراب کردن آن ها بی اشکال است جمع آوری کنید؛ مثل ساعت جاروبرقی خراب، رادیو قدیمی و در اختیارش قرار دهید، سپس به او کمک کنید آن ها را باز کند و ببندد.

گاه کنجکاوی کودک در محیط خارج از منزل موجب دردسر والدین می شود؛ در این صورت می توان با محبت، شرکت دادن او در مکالمات دوستانه و خانوادگی و یافتن کودک هم سن جهت بازی، او را کنترل کنید، یا هنگامی که می خواهید به محیط جدیدی بروید وسایلی مانند کتاب یا اسباب بازی به همراه خود ببرید تا کودک را مشغول نگه دارید. با وجود این اگر بر دست زدن یا برداشتن چیزی خارج از برنامه اصرار دارد، دست او را محکم بگیرید. قاطعانه، «نه» بگویید و به هیچ ترتیبی تسلیم نشوید؛ اگر مجبور شدید از محرومیت موقت استفاده کرده و نظارت کنید این کار را انجام دهد.

با حس کنجکاوی کودکان چه کنیم؟


منبع : کتاب عطیه الهی / فاطمه سادات آقا میری

واژه های کلیدی: اسباب بازی | اطلاعات | کودکان | کنجکاوی | طبیعت |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا