ارتباط صحیح کودکان با غریبه ها!

در دنیــای ناامــن امروز، جلــب توجــه کــودکان به وسیله غریبه ها به یکی از دغدغه های والدین تبدیل شده است است و داشتن وحشت و اضطــراب بــرای امنیت کــودکان، واقعیتــی تاسفبار میباشد.

ارتباط صحیح کودکان با غریبه ها!

ارتباط صحیح کودکان با غریبه ها!

در دنیــای ناامــن امروز، جلــب توجــه کــودکان به وسیله غریبه ها به یکی از دغدغه های والدین تبدیل شده است است و داشتن وحشت و اضطــراب بــرای امنیت کــودکان، واقعیتــی تاسفبار میباشد.

بخش خانواده ایرانی تبیان

هرچند والدین تلاش می کنند که با تدابیر و اطلاعاتی که در اختیــار کودک قرار می دهند او را در برابر این مســئله آگاه کنند، ولی نباید فراموش کنیم کــه از جانب کــودک، هر کس که شکلاتی یا اســباب بازی ای در دســت دارد فردی شایسته تلقی میشود. از طرفی هم کودک در برابر این مطلب که ابراز لطف و دوستی پسندیده اســت ولی همین لطف و دوستی ظاهری غریبه ها میتواند آسیب رسان باشد، دچار تضاد و سردرگمی میشود. جهت از بین بردن این تضاد حتما باید توازن و تعادل را در نظر بگیرید. در عین حــال آگاه کردن او جهت محافظت خودش در برابر غریبه ها، نباید مهربانی و رفاقت را تلخ و بدجلوه دهیم.

عادی و معمولی جلوه دادن این حقیقت یعنی دوری از غریبه ها، همچون سایر حقایق مانند دست نزدن به پریز برق می تواند دستیابی به نشانه را ساده کند.

کارهایی که در این راه باید انجام دهید:

-روشن و واضح بودن آموزش ها.

ارتباط صحیح کودکان با غریبه ها!

-تهیه فهرســتی از نکات و تمریــن آنها با کودک. میتوانید ایــن تمرینها را از راههای لذتبخشــی همچون بازی، سرود و … انجام دهید.

در نظر داشته باشید که هیچگاه اجازه ندهید نگرانی های شــما، وارد دنیای کودک شود و آن را دســتخوش عوض کردن کند، در این صورت فرزند شما کودکی است با نگرانیهای بزرگسالان

– از خردســالی، نشانی، شــماره تماس، نام کامل خانوادگی و شماره مرکز حمایت از کودکان را به او یاد دهید.

-آگاهی داشــتن از ایــن عنوان کــه فرزندتان کجاست.

در دنیــای ناامــن امروز، جلــب توجــه کــودکان به وسیله غریبه ها به یکی از دغدغه های والدین تبدیل شده است است و داشتن وحشت و اضطــراب بــرای امنیت کــودکان، واقعیتــی تاسفبار میباشد.

-تشویق جسارت تا حد اعتدال در وجود فرزندتان جهت حفظ موضع خود در برابر غریبه ها.

در ضمن بــرای آگاهــی یافتن از تاثیــر تمرینات، میتوانید در بازی با کودک خــود از این توصیه آگاه شوید. در سن ۲ تا ۴ ســال به او بگویید که هرگز بدون اجازه شما با هیچ غریبه ای همراه نشود. در سن ۴ تا ۶ سال به او بگویید که در صورت گم شدن به نزدیکترین مغازه برو و بگو گم شده است ای. در ســن ۶ تا ۸ ســال به او بگویید کــه نباید با غریبه ها صحبت کند و در صورت گم شدن به دنبال پلیس برود، یا از خانمی تقاضای کمک کند. در سن ۸ تا ۱۱ ســال به او بگویید که بعضی ها- به خصوص مردها- دوست دارند به کودکان آسیب برسانند. حتی اگر غریبه ای جهت تو ایجاد مزاحمت کرد با فریاد زدن سایرین را مطلع کن. در انتها این توصیه را در نظر داشته باشید که هیچگاه اجازه ندهید نگرانی های شــما، وارد دنیای کودک شود و آن را دســتخوش عوض کردن کند، در این صورت فرزند شما کودکی است با نگرانیهای بزرگسالان.


منبع : ماهنامه کودک

واژه های کلیدی: کودکان | ارتباط | فرزند | دوستی |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا