معنی اسم معتمد

معتمد : اعتماد کننده،نام یکی از خلفای عباسی که همزمان با لیث صفاری بوده است

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا