معنی اسم مظفرعلی

مظفرعلی : مرکب از مظفر(  پیروز) + علی(  بلندمرتبه)، نام نقاش معروف ایرانی در دوره صفویه

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا