معنی اسم مشرف

مشرف : اشراف دارنده، ناظر،  در تصوف آن که خداوند او را بر ضمایر خلق آگاه می کند

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا