معنی اسم مشتاق

مشتاق : دارای شوق، بسیار مایل، آرزومند،  نام شاعر قرن دوازدهم، مشتاق اصفهانی

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا