معنی اسم محیط

محیط : آنچه شخص یا چیزی را احاطه کرده و منشأ تغییر و تحول است،  دربرگیرنده و احاطه کننده،  از نامهای خداوند

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا