معنی اسم نوران

نوران : نور(عربی) + ان(فارسی)  مرکب از نور(  روشنایی) + ان(پسوند اتصاف) ، نام روستایی در نزدیکی اردبیل

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا