معنی اسم نارینا

نارینا : مرکب از نارین بعلاوه پسوند تأنیث ، بانوی تر و تازه ، دختر ظریف ، همچنین دختر بر افروخته و آتشیناطلاعات بیشت

 

بعدی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا