معنی اسم آچیم

آچیم : نام یکی از نیاکان یوسف نجار که همعصر حضرت مریم بود به معنای خداوند استقرار خواهد یافت

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا