معنی اسم آلپ ارسلان

آلپ ارسلان : آلب ارسلان، شیر مرد،شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و نترس ، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی اطلاعات

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا