بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • المیلا هم اسم دختر است در زبان ترکی ال یعنی قرمز، میلا یعنی سیب .