معنی اسم مهریماه

مهریماه : مرکب از مهر (خورشید) و ماه، ماه و خورشید، نام دختر سلطان سلیمان عثمانی و خرم سلطان، در ترکیه این نام را خورشید درون ماه نیز معنی می کنند اسامی دخترانه از م, نامهای دخترانه با م, اسم دختر از م, نام دختر با م

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا