معنی اسم فهرست نام های دختر سیستانی

فهرست نام های دختر سیستانی

 

آنچه در زیر می آید نام های اصیل مورد کاربرد در سیستان است که بعضاً دارای سابقه تاریخی و در پیوند با تاریخ ایران باستان نیز می باشند.

اسم های دختران

آ

 • آسوکه (:افسانه)

ب

 • بسّی (:دختر بس)
 • بی بی دوست

ج

 • جان بی بی

خ

 • خانی
 • خاور
 • خورشید

د

درّی (:در بی بی)

ر

 • رُخک (:رخساره)

ز

 • زابل

س

 • سازن (:سازگار)
 • سورجان
 • سیستانه

ش

 • شا بی بی (:شاه بی بی)
 • شازنو (:شاه زنان)
 • شربی (:شهربانو)

ف

 • فرّخ شا (:فرّخ شاه)

ک

 • کشور (:کیش ور- دین دار)
 • کنیز
 • کی بانو
 • کیوانی (:کی بانو)

گ

 • گراناز (:خوش خرام)
 • گره ناز (:گراناز)
 • گل عروس

م

 • ما بانَک (:ماه بانو)
 • ماجان (:ماه جهان)
 • مادری
 • مانی

ن

نازپری

 

فهرست نام های دختر سیستانی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا