معنی اسم اسامی قدیمی بلوچی (پسرانه)

اسامی قدیمی بلوچی (پسرانه)

 

***نام های مردانه

دل وش وش دل کهور هنگور اعید بالاچ میرو صیدو دوستین آدو آدینگ دُرهان – دریهان گمین کیها جییند کریچ شاهو مسکین شینزگ تکو رودین دُرگوش دلگوش – شهدوست شحنه دگاری سَنَت نکبهت رگام جنجال زابد داخدا لشکری سنجر شهبینک شهسوار شهداد شه دُرّ درّک – میر بینک ملک بینک گل بینک سیه مار نُهود دادُل ولی محمد گنگزار درّا شی مراد شهمراد دادین میرین میران گدو چاشک هوبیار ویدی میرزا لشکرهان پتی محمد دادکریم اوگان سال محمد گنزوک حمّل شاهل سینگک کیسر مزار جَلَب جلائی ملّوک ملّگ جلّاب مُرید میرهان نوشر نوشروان لالو گریب شاه نورالدین آلی سُمائیل اُزمائیل – سَمال دلمراد گمشاد دلشاد چاری هیبتان نتّو گنگو پکیرداد هُزره هُزروشاه پیرک چاکر گهرام سلطان محمد گواران جاپر صوالی حاجی شابان بدیع الزمان سرهنگ مندوست چراگ مساپر بیان در جانی شی مرید زهری زردار- نودان پسُند شکر کند کسور میت هان کَه دل سَلُک سلاحی ریندوک امام سکنر کلندر باهوت رئیس کُلی هان نبُک نیب بکش شیرک شیرهان مرادهان پکیر ابول محمین صاب هان مولدا

اسامی قدیمی بلوچی (پسرانه)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا